سلام. آیا مصرف منیزیم چاق کننده است ؟

سلام خدمت شما 

شواهدی مبنی بر اینکه زنان به دلیل تفاوت در ترکیبات بدن، تمایل به کاهش غلظت منیزیم خون نسبت به مردان دارند وجود دارد. تجزیه و تحلیل زیر گروه های مطالعه همچنین نشان داد که منیزیم می تواند وزن بدن زنان را کاهش دهد.

در نتیجه، مکمل منیزیم ممکن است یک اثر مطلوب بر BMI، اما نه بر وزن بدن، در مقایسه با گروه کنترل داشته باشد. BMI پایه و سطح منیزیم سرم، با اختلالات شایع مرتبط با مقاومت به انسولین ارتباط دارد، دوز و مدت زمان مصرف منیزیم می تواند از عوامل مؤثر در تأثیرات مطلوب در این زمینه باشد.

منیزیم در متابولیسم انرژی و تولید آدنوزین تری فسفات سلولی (ATP) به شکل ATP-Mg شرکت دارد و ممکن است از طریق تعامل با هموستاز کلسیم سلولی، بر ترشح انسولین تأثیر بگذارد. بنابراین، منیزیم در مسیرهای فیزیولوژیکی نقش دارد که متابولیسم درشت مغذی ها را تنظیم می کند . منیزیم ممکن است با قابلیت تشکیل صابون با اسیدهای چرب در روده اثر ضد چاقی داشته باشد و در نتیجه جذب چربی از رژیم غذایی را کاهش می دهد.

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ - بازگشت
Like1