مکمل آهن با چه دارویی تداخل دارد؟

سلام به شما همراه گرامی

تتراسایکلین و بیوفسفناتها: مصرف همزمان این دو دسته دارویی با مکمل آهن باعث کاهش جذب هر دو می‌شود.
مصرف همزمان آهن با محصولات کلسیم، منیزیم و آلومینیوم؛ باعث مختل شدن جذب آهن می‌شود.
جذب برخی آنتی بیوتیک‌ها (فلوروکینولونها مثل سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، نورفلوکساسین، و فلوکستین) در صورت مصرف مکمل آهن بصورت همزمان به شدت کاهش می‌یابد.

برای حفظ جذب و اثربخشی مکمل آهن بهتر است فاصله زمانی حداقل دو ساعت بین مصرف مکمل آهن و داروهای فوق رعایت شود

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - بازگشت
Like2